Untitled Document
Topic : ประชุมการพัฒนาตลาดนัดตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย
ความสำคัญของตลาด
  1. พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป จากการทำอาหารกินเองมาเป็นกินอาหารถุงที่ทำสำเร็จที่ขายในตลาด และมีแนวโน้มซื้อจากตลาดนัด ที่ให้บริการใกล้บ้านมากขึ้น
  2. การพัฒนามาตรฐานเพื่อใช้ในตลาดนัด จะทำให้สามารถคุ้มครองประชาชนที่ใช้บริการของตลาดนัดมากขึ้น
เครื่องชี้วัดที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในระดับจังหวัด
  1. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตลาดนัดทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ
  2. มีการมอบหมายบทบาทหน้าที่ รับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบหมาย
  3. มีฐานข้อมูลของตลาดนัดที่ได้รับการทบทวนให้เป็นปัจจุบัน
  4. มีการนำมาตรฐานตลาดนัดลงไปทำการประเะมินในตลาดนัด
  5. มีการรายงานผลการดำเนินงาน
ฐานข้อมูลตลาดนัด
  1. การจะพัฒนาตลาดนัด จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลของตลาดนัดจำแนกรายตำบล
  2. การพัฒนาฐานข้อมูลจำเป็นต้องได้จากการสำรวจของบุคลากรสาธารณสุขในระดับตำบล (รพ.สต) แล้วส่งข้อมูลไปยัง สสอ. และ สสอ.ส่งข้อมูลมาให้ สสจ.อีกต่อหนึ่ง
  3. เมื่อได้ฐานข้อมูลเบื้องต้นแล้ว การนำข้อมูลขึ้น web จะทำสะดวกต่อการวางแผนพัฒนา การควบคุมกำกับ และการสื่อสาร
 
Web Site ตลาดสด ตลาดนัด ของเขตบริการสุขภาพที่ 5 (ราชบุรี)
Copyright © 2014 Department of Health : Ministry of Public Health