DOH Change การบริหารการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย
Untitled Document
Topic : การนำเสนอ 10 Products Champion 17 ก.ค.60 กลับหน้าเดิม
 1. วัตถุประสงค์ของการสำรวจ Product Champion
 2. Products ของกรมอนามัย
 3. ประเภทของ Product Champion ของกรมอนามัยปี 2559-2560
 4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ New Product Champion ของกรมอนามัย
 5. เอกสารอ้างอิง
 6. ภาพกิจกรรม

วัตุถุประสงค์

 1. ดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน PMQA องค์ประกอบที่ 3 เรื่อง Market , Customer and Stakeholder
  1. Who are our customers and stakeholder ?
  2. What they need ?
  3. What are the products to satisfy thier need?
 2. นำ Customer voice มาปรับปรุงและพัฒนา Products ของกรมอนามัย
 3. สร้างทีม และเครือข่ายในการหาความต้องการของลูกค้า หรือ Survey output / Outcome ต่างๆ
  1. Network ของ ส่วนกลาง กับ ศูนย์เขต (กองแผนเป็น Focal Point)
  2. Network ระหว่างศูนย์เขต กับ จังหวัด (กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกำลังของ ศูนย์อนามัยเป็น Focal Point)

Products ของกรมอนามัย

 1. Product Definition
 2. Product Need ,Product Family,Product Class , Product Line ,
  1. Product need = Good Health.
  2. Product Family = PPP (Promote , Prevent , Protect)
  3. Product Class
   1. Promote
    1. Promote Health literacy in all agegroup/setting/Society.
    2. Promote heealth stock thought life course.
    3. Promote primary health care in all community.
   2. Prevent
    1. Screening for ealry detection.
    2. surveillance for effective response.
   3. Protect
    1. stadard Services and setting.
    2. Accredit product/Service and Benetif package.
    3. Builind Health in all policy and strategies.
    4. Law and regulation.
  4. Product Line ตามตาราง

ประเภทของ Product Champion ปี 2559-2560

 1. สมุดบันทึก
  1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
  2. สมุดบันทึกสุขภาพ ผู้สูงอายุ
 2. มาตรฐาน
  1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
  2. YFHS
  3. รพ.ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม
  4. Healthy Work Place
  5. EHA
 3. คู่มือ แนวทาง หลักสูตร
  1. คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น
  2. หลักสูตร Care Manager
  3. อสธ.จ. (คณะอนุกรรมการสาธารสุขระดับจังหวัด)

สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ New Product champion ของกรมอนามัย

 1. ความพึงพอใจของ Products ของกรมอนามัยอยู่ในเกณฑ์ 85-89% ความไม่พึงพอใจ อยู่ในช่วง 12.9=14.9
 2. ผู้ที่รับผิดชอบ Products ได้นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ (Customer voice) ไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
 3. ข้อสังเกตุ
  1. ครึ่งหนึ่งของ Product Champions อยู่ในกลุ่มของมาตรฐาน ตาม Settings ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล อปท. ซึ่งกรมอนามัยได้ดำเนินการมาเป็น 10 ปี ตาม Jakatar Declaration 1997 ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในศตวรรษที่ 21 ที่สิ่งท้าทายในศตวรรษที่ 21 ต่างจากปี 1997 ซึ่งควรเพิ่ม Product ใน Family ของ
   1. Promote ได้แก่ Health Literacy & Promote Health Through Life course
   2. Prevent ได้แก่ Screening for early detection (secondary prevention) & Surveillance for Effective response.
  2. ในส่วนของบันทึกสุขภาพต่างๆนั้นๆ
   1. เป้าหมายของสมุดต่างๆ เพื่อ
    1. เป็น continuity care ในกรณีที่ไปรับบริการที่หลากหลายสถานบริการ เช่น ไปฝากครรภ์ในสถานบริการ A ไปคลอดที่สถานบริการ B พาเด็กไป Well baby ที่สถานบริการ C
    2. ให้ผู้ป่วย/ผู้รับบริการทราบผลการตรวจร่างกาย / lab เพื่อจะนำไปสู่การรับทราบปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลต่อความร่วมมือในการให้บริการ และการนัดมาตรวจตามนัด
    3. เป็นการให้ข้อมูล ความรู้ที่สำคัญที่ประชาชนควรทราบ ซึ่งส่วนนี้มีจำนวนหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสวนทางกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ที่ไม่ชอบอ่านหนังสือจำนวนมาก และเปลี่ยนมาใช่สื่อ electronic มากกว่าสื่อกระดาษ
   2. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายควรชัดเจน และแนวโน้มการให้บริการจะเป็นแบบ Personalized Medicine คือเจาะจงเฉพาะราย เฉพาะกลุ่ม ไม่สามารถใช้ Product เดียว เพื่อใช้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบ Product Attribute ของกรมอนามัยน่าจะต้องเปลี่ยนไปตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค
  3. การส่งมอบ Products จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค (Logistic) เปลี่ยนไป จาก Pipe line มาเป็นแบบ plateform เดิม products จากส่วนกลาง จะเริ่มจากกรมวิชาการผลิต ส่งไปที่ศูนย์เขต ไปจังหวัด ไปอำเภอ ไปตำบล (Pipe line) จะเปลี่ยนไป Products นั้นไม่ได้ผูกขาดว่าจากกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น หน่วยงาน/สถาบัน/บุคคลใด ก็สามารถผลิต Products ขึ้นมาได้ และระบบ IT จะเป็นตัวกลางที่จะ Matching ระหว่าง Demand side และ supply side นั่นหมายถึง ตัวกลางแบบ Pipe line จะลดความสำคัญลงเรื่อยๆ โดยถูกแทนที่ด้วยตัวกลางแบบ Plateform.
 

เอกสารอ้างอิง

 1. เอกสารนำเสนอ สรุปการดำเนินงาน 10 Products Champion ที่ชลพฤกษ์รีสอร์ต 23 กค.60
 2. 10 Product Champion
  1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
  2. สมุดบันทึกสุขภาพ ผู้สูงอายุ
  3. มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
  4. มาตรฐาน YFHS
  5. มาตรฐาน รพ.ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม
  6. มาตรฐาน Healthy Work Place (HWP)
   1. HWP ในส่วนของ จนท.ศูนย์อนามัยและ สสจ.
   2. HPW ในส่วนของทีมนำ (ประธาน/เลขานุการของ รพ)
   3. HPW ในส่วนของคณะกรรมการดำเนินการของ รพ.
  7. มาตรฐาน EHA
  8. คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น
  9. หลักสูตร Care Manager
  10. อสธ.จ. (คณะอนุกรรมการสาธารสุขระดับจังหวัด)
 3. Products ของกรมอนามัย

ภาพกิจกรรม

น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล Web Site เพื่อการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้
Dr.Chonlatit Urairoekkun M.D.,M.P.H.,M.B.A. - Director of Health Promtion Center Region 5 - Ratchaburi