DOH Change การบริหารการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย
ประชุมวิชาการกรมอนามัย 2561 Health literate citizen toward Thailand 4.0

Topic : workshop PMQA 10-11 พ.ย.60

 
 1. ประเด็นสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพ
 2. Organization Profile (ลักษณะสำคัญขององค์กร)
  1. พันธกิจหน้าที่
   1. สังเคราะห์ความรู้ ดูภาพรวม เพื่อ ออกแบบระบบ และข้อเสนอแนะ ทำการประสานเครือข่าย ติดตามกำกับ และให้ทุกภาคส่วน ในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมมีรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ร่วมกัน
   2. ตามกฎหมาย
    1. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย พ.ศ.2552
    2. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย พ.ศ.2552 คัดมาเฉพาะศูนย์อนามัย
  2. วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักในการสนับสนุนและอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 5
  3. ค่านิยม
   1. MOPH (Mastery , Originality ,People center ,Humility)
   2. ค่านิยม HEALTH (Health Model ,Ethic ,Achievement , Learning,Trust ,Hamony)
   3. PMQA Core value 11 ประการ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
    1. การนำ เข้าได้กับ Mastery
    2. พัฒนา เข้าได้กับ People center & Humility
    3. เรียนรู้ เข้าได้กับ Orginality
  4. ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและ HR Strategy.
 
อธิบายความหมาย
 1. Expected Result
  1. อะไรคือผลลัพธ์ที่ปราถนา (Expected Result)
   1. ตวามปราถนาคือวัตถุประสงค์ที่ชี้นำองค์กร
   2. ความปราถนาสร้างกรอบการดำเนินงานสำหรับองค์กร
   3. ต้องสร้างผลลัพธ์ที่ปราถนา (Expected Result) ที่มีความหมายและทรงพลังสำหรับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  2. Expected result ประกอบด้วย
   1. พันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
   2. ความต้องการและความคาดหวังของสาธารณชน
   3. ปรโยชน์ที่สาธารณชนต้องได้จากเรา
   4. ประโยชน์ที่ประเทศชาติต้องได้จากเรา
 2. Target Group
  1. กลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ทำให้เรากำหนดสินค้า/บริการที่เฉพาะเจาะจงได้
  2. เข้าใจกลุ่มเป้าหมายทำให้เรากำหนดคุณค่า ในสินค้าและบริการที่เราจะส่งมอบได้อย่างชัดเจน
  3. จัดกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหา ความต้องการ พฤติกรรม หรือภูมิศาสตร์
 3. Product & Service + value
  1. คุณค่าใดที่ตอบสนองได้ตามความต้องการ & คาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย
  2. คุณค่าใดที่สามารถตอบสนองได้เหนือความคาดหวัง
  3. คุณค่าใดที่ทำให้เราโดดเด่น แตกต่าง และบรรลุผลลัพธ์ที่ปรารถนา
 4. เราจำเป็นต้องมีกระบวนการที่สำคัญใด (Key Process)
  1. แหล่งที่มาของคุณค่ามาจากกิจกรรม (กระบวนการ)
  2. ไม่มีกิจกรรม (กระบวนการ) ไม่สามารถสร้างคุณค่าได้อย่างแน่นอน
  3. ต้องการสร้างคุณค่า องค์กรต้องมี ความสามารถในการสร้างคุณค่า
 5. เราต้องบริหารจัดการทรัพยากรของเราอย่างไร
  1. องค์กรต้องมีระบบบริหารทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม (กระบวนการ) ให้เกิดสินค้าและบริการ และคุณค่าตามที่ต้องการ
  2. เป็นการวางรากฐานให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว
จากตารางด้านบน สามารถที่จะปรับมาเป็นด้านล่าง ดังนี้
โจทย์ (การบ้านที่จะต้องแล้วเสร็จก่อน 3 เดือน)
 1. กำหนดทิศทางองค์กรที่จะไปสู่ความเป็นเลิศ -->Child and Women Health
 2. สื่อสารให้ทุกคนได้ทราบว่า จะไปสู่ความเป็นเลิศเรื่องอะไร และไปอย่างไร
 3. วางระบบการประเมิน หรือ KPI ให้ไปในทิศทางที่จะไปสู่ความเป็นเลิศ อย่างต่อเนื่อง เพื่อจูงใจให้ทุกคนไปสู่ความเป็นเลิศ
 4. บริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
 5. การวางแผนยุทธศาสตร์
  1. การจัดทำยุทธศาสตร์
   1. เมื่อตัดสินใจ แล้วมากำหนดจุดเริ่มต้น และจุดที่จะไปสู่ความเป็นเลิศ
   2. สารสนเทศที่จะใช้ในการทำแผนมีอะไรบ้าง
   3. กำหนดระบบงาน (อะไรจะทำเอง อะไรจะให้คนอื่นทำ) และสมรรถนะหลักขององค์กรที่จะทำให้เกิดสำเร็จ และลอกเลียนแบบได้ยาก ซึ่งก็คือป้อมปราการหรือ Strategic Positioning.
   4. กำหนดยุุทธศาสตร์ โดย จากสภาพแวดล้อมที่ได้วิเคราะห์
    1. อะไรที่เป็นความท้าทาย และกำหนดกลยุทธ์รองรับความท้าทาย
    2. อะไรเป็นความได้เปรียบ และกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ความได้เปรียบให้เกิดประโยชน์
  2. การนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
   1. จัดทำแผนปฏิบัติการ งานยุทธศาสตร์ไม่ใช้งานประจำ แต่เป็นงานพัฒนา ที่จะเปลี่ยน Position จากจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไปสู่จุดที่ไปสู่ความเป็นเลิศที่ต้องการจะไป)
   2. กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)
    1. มุมมองทางกลยุทธ์คือการสร้างป้อมปราการที่ต่อต้านแรงกดดันจากสภาพแวดล้อม หรือ
    2. การหาหรือสร้างตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในจุดที่ปราศจากหรือมีแรงกดดันที่น้อยที่สุด โดยสมรรถนะหลักที่ไม่โดดเด่นกว่าคนอื่นและลอกเลียนแบบได้ยาก ถือเป็นป้อมปราการที่สำคัญ
  3. Customer focus
   1. สารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
    1. เก็บสารสนเทศทั้ง Qualitative & Quantitative
    2. ประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ โดยเน้นประเด็นที่เทียบกับคู่แข่งหรือคู่เทียบ โดยที่เจาะจงเฉพาะแต่ละบริการ
    3. นำข้อมูลมาปรับปรุงงานบริการ
     1. แบ่ง Segment
     2. เข้าใจผู้รับบริการอย่างแท้จริง โดยไม่ต้องถามผู้สูงอายุ แต่หาจากสารสนเทศ แล้วประมวลออกมาว่าบ้านที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุคืออะไร และแบ่ง Segment ติดบ้าน ติดเตียง ติดสังคม
     3. ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ Segment.
   2. การสร้างความผูกพัน
  4. ระบบการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
   1. วิเคราะห์ Work system ว่าเป็นอย่างไร และจะใช้อะไรวัด แล้ว
    1. เก็บข้อมูลย้อนหลัง
    2. เทียบกับคู่เทียบ
   2. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ตามรอบในการกำหนด
   3. วิเคราะห์ผล หาโอกาสในการปรับปรุง (โดยความรู้มาจาก 3 แหล่งคือ)
    1. Best practice เกิดขึ้นตรงไหน
    2. คาดการณ์ผล ผลเป็นอย่างไร จะบรรลุเป้าหรือไม่ จะปรับปรุงอย่างไร
    3. โอกาสปรับปรุง ถ้าเรื่องไหนเกิดขึ้นบ่อยๆ ถือเป็น โอกาสปรับปรุงนวัตกรรม จัดลำดับความสำคัญ นำไปปฏิบัติ
  5. ระบบงานบุคลากร PMS และ Personal KPI
   1. สภาพแวดล้อม
    1. HRP
    2. วิเคราะห์สมรรถนะ
   2. ความผูกพัน = ทุ่มเท ไม่ใช่ผาสุก โดยทุ่มเทที่จะทำให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ และแผนกลยุทธ์ขององค์กรบรรลุความสำเร็จ
  6. ระบบปฏิบัติการ และการสร้างนวัตกรรม
   1. กระบวนการทำงาน
    1. SOP กระบวนการหลักในการนำความเป็นเลิศ ให้เหมาะสมกับองค์ท่าน โดยใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม เช่น A2IM และกำหนดจุดตรวจสอบและจุดควบคุม เพื่อเป็นมาตรฐานงาน เพื่อให้คนที่หน้างานสามารถตรวจสอบตัวเองได้ และหัวหน้าสามารถตรวจสอบลูกน้องได้
    2. นำสู่การปฏิบัติ ประเด็น ทำอย่างไรถึงจะให้ทุกคนทำตาม SOP โดยประเมินจากจุดตรวจสอบ
    3. ทบทวนปรับปรุงกระบวนการ
   2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
    1. การควบคุมตันทุน
    2. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ผู้ปฏิบัติร่วมกัน และมีข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ร่วมปฎิบัติ ท่านมีวิธี Feed back ด้วยวิธีใด ถ้าไม่ทำตาม feed back จะทำอย่างไร
    3. การจัดการนวัตกรรม
     1. Area of innovation
      1. มีหน่วยงานที่ผลิดนวัตกรรมโดยเฉพาะ นวัตกรรมต้องดีกว่าเดิม 10x
      2. สร้างสภาพแวดล้อมที่จะหาโอกาสทางยุทธศาสตร์ โดยโอกาสทางยุทธศาสตร์ (Intelligence Risk) หมวด 2 มาจาก การวัดวิเคราะห์
     2. Idea management (นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องได้จากพนักงาน แต่มาจากลูกค้าก็ได้)
      1. Capture idea
      2. Evaluate idea
      3. เก็บเข้าไปใน Think tank
     3. Execute
      1. Pilot project
      2. Implement

 

เอกสารอ้างอิง

 1. DOH Strategy 2560-2564
 2. HPC5 Strategy 2560-2564
 3. DOH Action plan 2560
 4. HPC5 Action Plan 2560
 5. DOH HPO
 6. Organization Profile
 7. Organization Blue print
 8. Organization Excellence Model
 
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล Web Site เพื่อการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้
Dr.Chonlatit Urairoekkun M.D.,M.P.H.,M.B.A. - Director of Health Promtion Center Region 5 - Ratchaburi