Topic : ประมวลผลข้อมูล กลับหน้า Manifest
 1. การส่งข้อมูลจำแนกรายปี/เดือน/วัน และแสดงรายการ
 2. ในส่วนของ รพ.ที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ
  1. ปริมาณการผลิตขยะติดเชื้อจำแนกรายสถานบริการ(Production)
  2. ปริมาณการผลิตขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลต่างๆ (เรียงจากมากไปน้อย)
 3. ปริมาณการเก็บขนขยะติดเชื้อของบริษัทต่างๆ (Collection and Transfer)
 4. ปริมาณการจำกัดขยะติดเชื้อของบริษัทกำจัดขยะติดเชื้อ (Final Disposal)
 5. ในส่วนของ อปท.ในพื้นที่ รพ.ที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ
  1. ปริมาณขยะติดเชื้อในพื้นที่ อปท.และบริษัทเก็บขนในพื้นที่ อปท.
  2. แสดงรายชื่อบริษัทเก็บขนมูลฝอยติดเชือในพื้นที่ อปท.
 6. ในส่วนของ อปท.ที่เป็นพื้นที่กำจัด(เผา) มูลฝอยติดเชื้อ
  1. ปริมาณขยะติดเชื้อที่ส่งเข้าไปกำจัดในพื้นที่ อปท.
  2. ปริมาณการบันทึกข้อมูลของบริษัทกำจัด เปรียบเทียบกับ ปริมาณขยะที่ส่งกำจัด

กราฟ
 1. ปริมาณขยะติดเชื้อจำแนกรายปี

ประเมินความพึงพอใจ
วิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ