> ตำรับอาหาร ศูนย์เด็กเล็ก ( 5 ตุลาคม 2560 )
> เอกสารประชุมวันที่ 25 ส.ค. 60 (การดำเนินงานตำบลสูงดีสมส่วน ฯ)
> แบบรายงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 2560
> สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ PMQA 16-17 มี.ค. 2560
     - ไฟล์เสียง
> ภาพการประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทาง PMQA
> Self-Assessment ศูนย์อนามัยที่ 5 ปรับ 17 มี.ค. 2560(Final 23 มี.ค. 2560)
 
> แผนสตรีและเด็กปฐมวัย_ปี60
> แนวทางเวชปฏิบัติ-เนื่องการดูแลรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดและถุงน้ำคร่ำรั่วก่อนกำหนด
> การดูแลภาวะเจ็บครรภ์คลอดและถุงน้ำคร่ำรั่วก่อนกำหนด
> การเขียนรายการ PMQA
> ทีมจังหวัด
> แนวทางการบริหารความเสี่ยง 2560
> แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
> แผนงบประมาณ ศอ.5
> แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี 60 กรมอนามัย
> ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2559
> เอกสารค่ากลาง
> แผนยุทธศาสตร์
     - กรมอนามัย
     - ศูนย์อนามัยที่ 5
> แผนปฏิบัติการ
     - กรมอนามัย
     - ศูนย์อนามัยที่ 5
> แบบฟอร์มแผน 2560
> การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคกลางของประเทศ (24-26 ก.ค. 2559)
> คู่มือผู้สูงอายุ
> ตัวชี้วัดล่าสุด