Topic : ประชุม 4 ภาค ที่โรงแรม Golden Beach อ่าวนาง กระบี่ 23-25 เม.ย.56
เนื้อหาในการประชุม
 1. โครงการเกี่ยวกับ การควบคุมมะเร็งเต้านมปี 2556
 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม ได้แก่ มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบที่สุดในหญิงไทย อุบัติการณ์ ความชุก ,Risk Factors , อาการ อาการแสดง การคัดกรอง การวินิจฉัย ระยะของมะเร็งเต้านม การรักษา
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องเทคนิคการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ โครงการตรวจเต้านมด้วยตนเอง สู่การปฏิบัติ

โครงการเกี่ยวกับการควบคุมมะเร็งเต้านมในปี 2556
โครงการสืบสานพระราชปณิธาณฯ
โครงการ Healthy Women (รัฐบาล)
โครงการควบคุมมะเร็งเต้านม (กสธ)
ผู้รับผิดชอบ มูลนิธิถันยรักษ์ ,กสธ. , สปสช. รัฐบาล , กสธ. กสธ.
พื้นที่ 18-21 จังหวัดเป้าหมาย ทั่วประเทศ ครอบคลุมหญิง 20 ล้านคน ทั่วประเทศ
ลักษณะ เป็นโครงการ ทั้ง Implement ให้เป็น Best Practice และ ศึกษาวิจัย เพื่อดูประสิทธิผลของ BSE ต่อการลด Cancer size, Staging และ Mortality เพื่อหักล้างการศึกษาของ Shanghai Study ที่สรุปว่า BSE ไม่มีประสิทธิผล เป็นโครงการของรัฐบาลเน้นการส่งเสริม สุขภาพของสตรีโดยจะอบรมเจ้าหน้าที่ รพ..เพื่อเป็นครู ก.สอน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เพื่อเป็นครู ข. ให้สอน อสม.ในเรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จากนั้น อสม.จะสอนผู้หญิง เพื่อให้สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเอง เป้าหมาย คือ ผู้หญิง 20 ล้านคน เป็นโครงการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อควบคุมมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในหญิง
เครื่องชี้วัด
 • BSE อย่างมีคุณภาพ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 • ร้อยละ ของ Cancer size <=2 ซม.เิพิ่มขึ้นใน 3 ปี
 • ร้อยละของ Staging 1+2 เพิ่มขึ้น ภายใน 5 ปี
 • อัตราตายลดลงภายใน 10 ปี
 • อบรม รพ.1000 แห่ง รพ.สต.10,000 แห่ง
 • รพ./รพ สต.อบรม อสม. 1 ล้านคน
 • อสม.สอนผู้หญิง 20 ล้านคน
 • หญิง 20 ล้านคน BSE อย่างมีคุณภาพและสม่ำเสมอ
 • BSE อย่างมีคุณภาพ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 • Staging 1+2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
งบประมาณ จาก 3 ส่วนคือ มูลนิธิถันยรักษ์ กสธ.(กรมอนามัย) และ สปสช. โดยงบประมาณส่วนใหญ่ใช้ในการ พิมพ์สมุดบันทึกการตรวจเต้านม ด้วยตนเอง เงินกองทุนพัฒนาสตรี ประมาณ 12 ล้านบาท (อยู่ในขั้นตอน defend) งบ PP ของจังหวัด หรือของเขต
บทสรุปจากการประชุม
 1. โครงการที่เกี่ยวกับการควบคุมมะเร็งเต้านมในปี 2556 มี 3 โครงการ แม้ผู้รับผิดชอบโครงการในระดับส่วนกลางต่างกัน แต่ในการดำเนินการในระดับจังหวัด ให้ดำเนินการไปพร้อมกัน โดยบูรณาการให้เป็นโครงการเดียวกัน
 2. เทคนิคการตรวจเต้านม แม้ในหลักการจะเหมือนกันคือ จะการดูและการคลำ การคลำเ้น้น 3 นิ้วมือ กดหนักเบาต่างกัน 3 ระดับ ในการสอนเพื่อไม่ให้เทคนิคการตรวจมีความแตกต่างกันมาก จึงขอให้ยึดการตรวจจากแผ่น CD ของ มูลนิธิของถันยรักษ์ หรือ ของกรมอนามัย (ของถันยรักษ์ และของกรมอนามัยไม่ต่างกันมาก) โดยจังหวัดเดียวกัน ให้เลือกว่าจะใช้ของถันยรักษ์หรือ ของ กรมอนามัย ตามความสะดวกว่าจะหา CD ใดได้สะดวกกว่ากัน
 3. กรมอนามัยได้ทำตัวอย่าง การบันทึกข้อมูล เพื่อให้สามารถตอบเครื่องชี้วัดการตรวจราชการ ให้จังหวัดพิจารณาและนำไปปรับใช้ ได้แก่
  1. แบบประเิมินการตรวจเต้านมด้วยตนเองของหญิง 30-70 โดย อสม.
  2. แบบรายงานผลการดำเนินการงานเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม
  3. ระบบเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม (BCSS) กรมอนามัย แบบฟอร์มรายบุคคล (Form_BCI)
 4. ควรทำการเก็บข้อมูลว่าเมื่อทำการตรวจเต้านมด้วยตนเองแล้ว จะพบความผิดปกติเท่าไร และพบมะเร็งเต้านมเท่าไร โดยในเขตภาคใต้ มีการเก็บข้อมูลดังนี้
  1. จังหวัด พังงา ตรวจผู้หญิง 10,000 คน พบอาการและอาการแสดงสิ่งผิดปกติ 300 คน ซึ่งเมื่อตรวจแล้ว พบก้อน 64 ราย ซึ่งเมื่อทำ Ultrasound และ Ultrasound พบผิดปกติที่ควรทำ Biopsy 4 ราย โดยไม่ยอมให้ตรวจ 1 ราย ยอมให้ตรวจ 3 ราย ใน 3 ราย เป็นมะเร็ง 1 ราย หรือ ตรวจ 10000 ราย พบก้อน 64 ราย หรือ ตรวจ 1000 รายพบก้อน 6.4 ราย และตรวจ 10,000 ราย พบมะเร็ง 1 ราย
  2. จังหวัดสุราษฏร์ธานี ที่ อำเภอ ไชยา ตรวจ 7 พันกว่าราย พบก้อน 19 ราย หรือตรวจ 1000 ราย พบก้อน 2.5 ราย
 5. ร.พ.ไชยา พบปัญหาคือ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในพื้นที่อำเภอไชยา ไปรักษา ที่โรงพยาบาลอื่นๆด้วย ทำให้ไม่ทราบข้อมูล ที่ประชุมได้หาแนวทางการแก้ปัญหา สรุปว่า จะทราบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในพื้นที่ สามารถทำได้ 2 วิธีคือ
  1. วิธี Manual คือ เก็บข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ตามแบบฟอร์ม FORM_BCI แล้วส่งให้จังหวัดเพื่อทำหน้าที ่Center จากนั้น Center คืนข้อมูลให้พื้นที่ทราบ เพื่อทำการติดตามต่อไป
  2. พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมเฉพาะรายใหม่ ผ่าน Web จากนั้น share ข้อมูลให้ ร.พ.ที่รับผิดชอบพื้นที่
 6. กรมอนามัย หรือ ผู้ที่เข้าอบรม ควรทำหนังสือถึง สสจ. เพื่อ ขอความร่วมมือโรงพยาบาล ให้
  1. เก็บข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ ตามแบบฟอร์ม Form_BCI และให้แพทย์ช่วย Staging คนไข้มะเร็งเต้านมรายใหม่ ทุกรายด้วย
  2. จัดระบบรวบรวมแบบฟอร์มดังกล่าว ไปยังระดับจังหวัด เพื่อที่จะทำการสรุป ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม Stage 1+2
 7. ศูนย์อนามัยที่ดูแลพื้นที่ ให้เสนอ ผอ.ศูนย์ ถึงความเป็นไปได้ ในการพัฒนาให้ศูนย์อนามัย เป็น Data Center ในการเก็บข้อมูลมะเร็งเต้านมในเขต และสามารถคืนข้อมูลให้จังหวัดหรือพื้นที่ด้วย

เอกสารอ้างอิง
 1. Power Point Breast Cancer Information System
 2. แบบประเิมินการตรวจเต้านมด้วยตนเองของหญิง 30-70 โดย อสม.
 3. แบบรายงานผลการดำเนินการงานเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม(สามารถปรับได้)
 4. ระบบเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม (BCSS) กรมอนามัย แบบฟอร์มรายบุคคล (Form_BCI)
 5. รูปภาพ การประชุม 4 ภาค ที่ อ่าวนาง กระบี่
 6. รูปภาพ ทิวทัศน์ของ หาดอ่าวนาง กระบี่
 7. รูปภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กระบี่
 8. รูปภาพ สุสานหอย 75 ล้านปี
 9. รูปภาพ วัดถ้ำเสือ