ระบบเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม(BCSS) กรมอนามัย
 
ข้อมูลศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี
Topic : Breast cancer surveillance system
ระบบส่งข้อมูลผ่าน Web
Breast Cancer Surveillance System
 
ระบบเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านม กรมอนามัย
สตรีเสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ 3-4 หมื่น คนต่อปี โดยมะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุตายอันดับแรก แต่ในปัจจุบัน โรคมะเร็งเต้านมมีอัตราป่วยและตายที่สูงขึ้นทั่วโลก ในประเทศไทยอัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นจาก 34.4 ต่อแสนในปี 2549 เป็น 55.9 ต่อแสน ในปี 2553 การค้นพบไวรัสที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก ทำให้สามารถผลิตวัคซีนที่มีการพัฒนาเพื่อป้องกันได้ แต่มะเร็งเต้านมยังไม่อาจค้นหาสาเหตุสำคัญได้ ขณะนี้โอกาสที่สตรีจะป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านมจากมะเร็งเต้านมจึงไม่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วย นอกจากการตรวจเต้านมอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ จะได้พบก้อนที่สงสัยตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อที่จะรักษาให้หายขาดได้ (Early Detection is the best protection) การให้ความรู้แก่สตรีไทยเพื่อการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast Self Exam หรือ BSE) ได้มีการดำเนินการมากกว่า 10 ปีแล้ว แต่การประเมินผลว่า มีประสิทธิภาพมากแค่ไหน ยังเป็นคำถามที่สำคัญ และอาจเป็นประโยชน์ต่อประเทศกำลังพัฒนา ที่ไม่สามารถพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีราคแพงได้
การเก็บข้อมุลของเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5
 • ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ร่วมกับ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้พัฒนาการเก็บข้อมูลงานเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านม ผ่านเว็บไซด์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551เป็นต้นมา ซึ่งทำให้ทราบสถานการณ์ของโรคมะเร็งเต้านมในแต่ละจังหวัดได้ในระดับเบื้องต้น
 • ปัจจุบันงานเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมอยู่ในตัวชี้วัดแผนงานการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคตามกลุ่มวัยของกระทรวงสาธารณสุข   
 • ดังนั้นการเก็บข้อมูลผ่านเว็บไซด์ ร่วมกันของเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 จึงมีการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ มากขึ้น

วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูล
 • เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลงานเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม
 • เพื่อใช้ข้อมูลสารสนเทศจากระบบเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม กระตุ้นให้ผู้หญิงไทยตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast Seft Exam หรือ BSE) อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายโครงการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม
 • สตรีอายุ 30-70 ปี
ตัวชี้วัดโครงการ
 1. ระยะ1-2 ปี (2556-2557)สตรีมีการตรวจเต้านมด้วยตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 2. ระยะ3-5 ปี ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 1และ2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. เครือข่ายมีเครื่องมือเก็บข้อมูลโครงการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม
 2. สถานบริการของจังหวัด/เขต/กรมอนามัย  มีข้อมูลงานเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมที่ถูกต้อง ทันเวลา
 3. จังหวัด ศูนย์อนามัยเขต  และกรมอนามัย ทราบประสิทธิผลของการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม