แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบเฝ้าระวังโรคอ้วนลงพุงของผู้ใช้บริการ
ระดับความพึงพอใจ คือ มากที่สุด=5 , มาก=4 , ปานกลาง=3 , น้อย=2 , น้อยที่สุด=1

รายการ มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
1. ระบบมีความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง
2. ระบบมีการประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็ว
3. ข้อมูลที่ได้รับเพียงพอต่อความต้องการและมีความถูกต้อง
4. ข้อมูลในระบบเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน
5. การออกแบบ/รูปแบบของระบบมีความเหมาะสมน่าใช้งาน
6. คู่มือการใช้งานเหมาะสม
7. ระบบช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลดจำนวนผู้ปฎิบัติงาน
8. ระบบช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในหน่วยงานของท่าน
9. ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบในภาพรวม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม