รายงานการประเมินความพึงพอใจ คิดจากจำนวนผู้ประเมิน 120 คน

รายการ มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
1. ระบบมีความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง 0.8 % 00.0 % 99.2 % 00.0 % 00.0 %
2. ระบบมีการประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็ว 00.0 % 00.0 % 100.0 % 00.0 % 00.0 %
3. ข้อมูลที่ได้รับเพียงพอต่อความต้องการและมีความถูกต้อง 00.0 % 0.8 % 99.2 % 00.0 % 00.0 %
4. ข้อมูลในระบบเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน 0.8 % 99.2 % 00.0 % 00.0 % 00.0 %
5. การออกแบบ/รูปแบบของระบบมีความเหมาะสมน่าใช้งาน 100.0 % 00.0 % 00.0 % 00.0 % 00.0 %
6. คู่มือการใช้งานเหมาะสม 100.0 % 00.0 % 00.0 % 00.0 % 00.0 %
7. ระบบช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลดจำนวนผู้ปฎิบัติงาน 100.0 % 00.0 % 00.0 % 00.0 % 00.0 %
8. ระบบช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในหน่วยงานของท่าน 100.0 % 00.0 % 00.0 % 00.0 % 00.0 %
9. ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบในภาพรวม 0.8 % 00.0 % 00.0 % 00.0 % 99.2 %