รายงานการตรวจสอบภายใน ศูนย์อนามัยที่ 5

ควบคุมภายใน ปี 2560

รายการ ผู้เข้าชม
1.รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปย.1 ปี 2560 453
2.รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปย.2 ปี 2560 340
3.รายงานผลการติดตามรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปอ.3 รอบ 6 เดือนหลัง 1 เมย - 30 กย 60 281
4.แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในภาคผนวก ก.ปี 2560 240
5.ภาคผนวก ข.ชุดที่ 1 ด้านการบริหาร ปี 2560 204
6.ภาคผนวก ข.ชุดที่ 2 ด้านการเงิน ปี 2560 189
7.ภาคผนวก ข.ด้านอื่นๆ ปี 2560 188
แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมองค์กรคุณธรรม คณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 5 226
แบบติดตาม ปย 2 (ปรับปรุงใหม่) 132