รายงานการตรวจสอบภายใน ศูนย์อนามัยที่ 5

แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมองค์กรคุณธรรม คณะกรรมการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 5