หน้าหลัก
 จริยธรรมการวิจัยภาคกลาง
 R2R/นวัตกรรม/Lean
 งานวิจัย
 ศูนย์วิจัย
 อวช.
###
จริยธรรมการวิจัย
ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจเรียน ด้านจริยธรรมการวิจัย ICH, GCP หลักสูตร international (ใช้ภาษาอังกฤษ) เรียนด้วยตนเอง  ระยะเวลาเรียน 45-60 นาที มีประกาศนียบัตรผ่านทาง เว็บไซต์นี้ https://globalhealthtrainingcentre.tghn.org/ich-good-clinical-practice/
 
กรมอนามัย
ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานวิชาการ นำเสนอในเวทีประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ปี 2561 ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ Presentation รายละเอียดศึกษาได้ที่เว็บไซต์กรมอนามัย https://www.anamai.moph.go.th/academic11th
 
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดผลงานวิจัย R2R และนวัตกรรมประจำปี 2561 ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 5  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก ศูนย์วิจัย


Copyright © 2015 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี