ยินดีต้อนรับ

    

           ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอด เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมายสาธารณสุข ด้านการวิจัยและสถิติ และด้านการศึกษา ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร และภาคีเครือข่ายของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป สำหรับในปีงบประมาณ 2561 มีหลักสูตรที่จะจัดการฝึกอบรมดังนี้

หลักสูตรด้านกฎหมายสาธารณสุข

1. 610101-การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมวันที่ : 5 มี.ค. 61 - 7 มี.ค. 61

ปิดรับสมัครวันที่ 28 ก.พ. 61 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

2. 610102-การยกร่างข้อกำหนดท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมวันที่ : 25 เม.ย. 61 - 26 เม.ย. 61

ปิดรับสมัครวันที่ 18 เม.ย. 61 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

หลักสูตรด้านส่งเสริมสุขภาพ

หลักสูตรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรด้านระบาดวิทยา การวิจัยและสถิติด้านสาธารณสุข

1. 610401-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข(สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ระยะที่ 2)

อบรมวันที่ : 17 ม.ค. 61 - 19 ม.ค. 61

ปิดรับสมัครวันที่ 11 ม.ค. 61 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

2. 610403-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี)

อบรมวันที่ : 24 ม.ค. 61 - 26 ม.ค. 61

ปิดรับสมัครวันที่ 18 ม.ค. 61 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

3. 610404-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 1 (สำหรับโรงพยาบาลมะการักษ์)

อบรมวันที่ : 29 ม.ค. 61 - 31 ม.ค. 61

ปิดรับสมัครวันที่ 25 ม.ค. 61 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

4. 610405-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 4 ระยะที่ 2 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)

อบรมวันที่ : 12 ก.พ. 61 - 14 ก.พ. 61

ปิดรับสมัครวันที่ 7 ก.พ. 61 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

5. 610406-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ระยะที่ 1 (สำหรับโรพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี)

อบรมวันที่ : 6 ก.พ. 61 - 8 ก.พ. 61

ปิดรับสมัครวันที่ 31 ม.ค. 61 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<