ผลการดำเนินงานฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา

ผลการดำเนินงานฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา ปี 2561
เดือน
วันที่
โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตรที่จัดอบรม
กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน (คน)
สถานที่ฝึกอบรม
ตุลาคม
3-5
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
29
ศูนย์อนามัยที่ 5
10-12
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม)
ทันตแพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
30
สสจ.นครปฐม
17-19
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2 (สำหรับ รพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี)
พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
31
รพ. พระจอมเกล้า
พฤศจิกายน
1-3
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 4 ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
29
ศูนย์อนามัยที่ 5
6-8
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ระยะที่ 2 (สำหรับโรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
34
รพ.ดำเนินสะดวก
17-19
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (สำหรับโรงพยาบาลหัวหิน) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
36
รพ.หัวหิน
ธันวาคม
6-8
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
33
ศูนย์อนามัยที่ 5
13-15
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
25
ศูนย์อนามัยที่ 5
18-20
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ระยะที่ 2 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
26
ศูนย์อนามัยที่ 5
25-27
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข  (สำหรับสสอ.โพธาราม) พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
30
สสอ.โพธาราม
มกราคม
         
         
         

ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559