ผลการดำเนินงานฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา

ผลการดำเนินงานฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา ปี 2561
เดือน
วันที่
โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตรที่จัดอบรม
กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน (คน)
สถานที่ฝึกอบรม
ตุลาคม
3-5
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
29
ศูนย์อนามัยที่ 5
10-12
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม)
ทันตแพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
30
สสจ.นครปฐม
17-19
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2 (สำหรับ รพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี)
พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
31
รพ. พระจอมเกล้า
พฤศจิกายน
1-3
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 4 ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
29
ศูนย์อนามัยที่ 5
6-8
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ระยะที่ 2 (สำหรับโรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
34
รพ.ดำเนินสะดวก
17-19
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (สำหรับโรงพยาบาลหัวหิน) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
36
รพ.หัวหิน
ธันวาคม
6-8
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
33
ศูนย์อนามัยที่ 5
13-15
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
25
ศูนย์อนามัยที่ 5
18-20
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ระยะที่ 2 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
26
ศูนย์อนามัยที่ 5
25-27
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข  (สำหรับสสอ.โพธาราม) พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
30
สสอ.โพธาราม
มกราคม
3-5
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ระยะที่ 2 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
18
ศูนย์อนามัยที่ 5
8-9
การใช้โปรแกรมสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล spss v.21 Resident กุมารแพทย์ จุฬาฯ
10
ศูนย์อนามัยที่ 5
17-19
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2 (สำหรับสสจ.นครปฐม) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
18
สสจ.นครปฐม
24-26
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ระยะที่ 1 (สำหรับสสอ.เมืองราชบุรี) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
30
ศูนย์อนามัยที่ 5
29-31
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข (สำหรับโรงพยาบาลมะการักษ์) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
30
รพ.มะการักษ์
กุมภาพันธ์
6-8
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ระยะที่ 1 (สำหรับโรพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
30
รพ.พระจอมเกล้า
12-14
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 4 ระยะที่ 2 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
27
ศูนย์อนามัยที่ 5
มีนาคม
5-7
การบังคับใช้กฏหมายสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22
ศูนย์อนามัยที่ 5
21-23
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
22
ศูนย์อนามัยที่ 5
28-30
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธารม) พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
30
สสอ.โพธาราม
เมษายน
3-5
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ระยะที่ 3 (สำหรับโรงพยาบาลดำเนินสะดวก) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
31
รพ.ดำเนินสะดวก
19-20
หลักสูตรการจัดการเหตุรำคาญแบบบูรณาการ (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
34
จ.สมุทนสาคร
25-26
การยกร่างข้อกำหนดท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28
ศูนย์อนามัยที่ 5
พฤษภาคม
7-9
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2 (สำหรับโรงพยาบาลมะการักษ์) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
30
รพ.มะการักษ์
25-27
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2 (สำหรับโรงพยาบาลหัวหิน) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
25
รพ.หัวหิน

มิถุนายน

13-15
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2 (สำหรับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
30
รพ.พระจอมเกล้า
26-28
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 3 (สำหรับสสอ.โพธาราม) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
26
สสอ.โพธาราม
กรกฎาคม
17-19
หลักการวิจัยด้านการแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่ที่สนใจ
15
ศูนย์อนามัยที่ 5
สิงหาคม
1-3
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ระยะที่ 1(สำหรับโรงพยาบาลดำเนินสะดวก) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
24
รพ.ดำเนินสะดวก
15-17
สถิติขั้นสูงสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน
10
ศูนย์อนามัยที่ 5
24-26
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 3 (สำหรับโรงพยาบาลหัวหิน) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
25
รพ.หัวหิน
30-31
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารการเงินสำหรับผู้บริหาร กรมอนามัย การใช้และติดตั้ง software เพื่อสนับสนุนการบริการ และสนับสนุน Back office สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผอ.ศูนย์ และผู้ปฏิบัติงาน
70
ศูนย์อนามัยที่ 5
กันยายน
10-12
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ระยะที่ 3 (สำหรับโรงพยาบาลมะการักษ์) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
30
รพ.มะการักษ์
24-26
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 3 (สำหรับสสจ.ราชบุรี สสจ.นครปฐม และสสอ.เมืองราชบุรี) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
14
ศูนย์อนามัยที่ 5

ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559