Website รายงานการดำเนินงาน ตามคำรับรองฯ

แบบรายงานการดำเนินงาน ตามคำรับรองฯ (SAR Card) รอบ 5 เดือนแรก ปี 2560

แบบรายงานการดำเนินงาน ตามคำรับรองฯ (SAR Card) รอบ 5 เดือนแรก ปี 2560

เอกสารหลักฐานอ้างอิง

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือนทุกคน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ และพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า  (ตรวจครั้งแรก)

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนได้รับการคัดกรองพัฒนาการ และพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของเด็กนักเรียนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

ตัวชี้วัดที่ 7 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน  อายุ 30-44 ปี  มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

ตัวชี้วัดที่ 10ร้อยละของตำบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัดที่12 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงาน สังกัดกรมอนามัย

ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์) (EBIT)

ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ     รายจ่ายภาพรวมและรายจ่ายลงทุน (ดูได้จากในระบบ GFMIS)

ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่องค์กร HPO ตามแนวทาง PMQA

ตัวชี้วัดที่19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่น ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และระดับพื้นที่