หน้าแรก
  วัตถุประสงค์โครงการ
  Flow Chart การประเมิน
  มาตรฐาน HPH Nutrition
  ประเมินตนเองผ่าน Web
  เอกสารดาวโหลด

  รายงานภาพรวม
  รายงานระดับจังหวัด
  รายงานระดับเขต

เข้าสู่ระบบ
Hospcode :
Password :โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ
  ความเป็นมา
จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นรวดเร็วและมีผลต่อการสูญเสียทางเศรษฐกิจ มีสาเหตุมาจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการบริโภคที่เหมาะสม และมีนโยบายให้กรมอนามัย  โดยสำนักโภชนาการ จัดทำโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการเพื่อดำเนินงาน  ใน รพศ. /รพท. /รพช. และรพ.ส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง ทุกจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ ประชาชน และญาติผู้ป่วย มีความรู้และมีทางเลือกในการบริโภคอาหารสุขภาพ สะอาด  ปลอดภัย  และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคติดต่อทางเดินอาหาร ส่งผลให้ประชาชนมีภาวะสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
  วัตถุประสงค์
  1. รพศ./รพท./รพช. และ รพ.ของศูนย์อนามัยทุกแห่ง ทุกจังหวัด ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการบริโภคอาหารสุขภาพ สะอาด และปลอดภัย
  2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนเลือกบริโภคอาหารและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง ลดปัจจัยเสี่ยงจากการเกิดโรควิถีชีวิต
  3. เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ประชาชน และญาติผู้ป่วย
  เป้าหมาย           โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ทุกจังหวัด
  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPI)
  1. มีนโยบายให้ดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ
  2. มีการประชาสัมพันธ์การลดการใช้น้ำตาล น้ำมัน เกลือ เช่น การจัดทำป้าย บทความวิชาการ เสียงตามสายในโรงพยาบาล และเสียงตามสายผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน แบบประเมินตนเองของประชาชน เว็บไซต์ วิทยุชุมชน
  3. มีแผนการดำเนินงานควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผล
  4. มีการประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองของ รพศ./รพท./รพช.และ รพ.ของศูนย์อนามัยทุกแห่ง ในโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ
  5. มีการรายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. เจ้าหน้าที่ ประชาชน และญาติผู้ป่วย ได้รับองค์ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารสะอาด ปลอดภัย
  2. โรงพยาบาลที่ดำเนินงานโครงการฯ มีการจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ ให้ประชาชนมีทางเลือก และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
  3. โรงพยาบาลที่ดำเนินงานโครงการฯ มีแผนการควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน และผ่านเกณฑ์การประเมินตนเอง

ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
Copyright © 2012 Department of Health : Ministry of Public Health