คำค้น:
ศูนย์รวมงานวิจัยของศูนย์เขตทั้งหมด
ดูในหมวดหมู่ งานวิจัยศูนย์อนามัย ที่ 5 ราชบุรี
 ผลงานวิจัยด้านอนามัยแม่และเด็ก,งานอนามัยวัยเรียนและเยาวชน,งานวัยทำงาน,งานผู้สูงอายุ,งานโภชนาการ,งานออกกำลังกาย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหมวดหมู่ย่อย งานวิจัย(อวช.)
  1 2 3 [3]   [แสดง 20/58 รายการ]
 ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์และผลกระทบในการตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 5  ผู้แต่ง: นภสร คงมีสุข [เผยแพร่เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563]
 ชื่อเรื่อง: การประเมินความเหมาะสมของการสั่งใช้ยาลดไขมันในเลือดกลุ่ม Statins ตามเงื่อนไขบัญชี ยาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2558 ของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี  ผู้แต่ง: นายจารุต อนันตวิริยา
 ชื่อเรื่อง: เปรียบเทียบสภาวะฟันผุและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องของเด็กไทยอายุ 1-4 ปี ระหว่างปี 2549 และ 2554  ผู้แต่ง: ดลฤดี แก้วสวาท
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณไขมันในน้ำนมมารดากับช่วงเวลา ในการบีบน้ำนมของมารดา ที่คลอดบุตรก่อนกำหนดหรือน้ำหนักน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ผู้แต่ง: นางสาวสุนันทินี ศรีประจันทร์
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์เด็กเล็ก กลุ่มจังหวัดที่ 6 และ 7  ผู้แต่ง: นางสาวจารุณี จตุรพรเพิ่ม
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสารไอโอดีน ของมารดาครรภ์แรกหลังคลอด  ผู้แต่ง: นางรสิตา วังเวง
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาภาวะสุขภาพ และการดำเนินงานสร้างสุขภาพของผู้นำออกกำลังกายในชมรมสร้างสุขภาพ ในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5  ผู้แต่ง: พัธนาพร ปาจรียพงษ์
 ชื่อเรื่อง: บทบาทมารดาวัยรุ่นในการเลี้ยงดูบุตร  ผู้แต่ง: ไม่ทราบชื่อ
 ชื่อเรื่อง: การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานขณะตั้งครรภ์  ผู้แต่ง: พรรณงาม สุนทร
 ชื่อเรื่อง: การพยาบาลทารกที่มีภาวะตัวเหลือง  ผู้แต่ง: มุขดา ธนันทา
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาผู้คลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ผู้แต่ง: อมรศรี พังเครือ
 ชื่อเรื่อง: การดูแลผู้คลอดวัยรุ่นคลอดปกติ : กรณีศึกษา  ผู้แต่ง: ประภา อารีย์กับ
 ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยที่มารับบริการ ณ คลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ผู้แต่ง: ศิริวรรณ อักษรศรี
 ชื่อเรื่อง: การพยาบาลทารกกลุ่มอาการสูดสำสักขี้เทา  ผู้แต่ง: พรพรรณ วุฒิภาพ
 ชื่อเรื่อง: การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีปัญหาหัวนมสั้น  ผู้แต่ง: วัลลี ม่วงสวนขวัญ
 ชื่อเรื่อง: การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด  ผู้แต่ง: จิตรา ศุขวงษ์
 ชื่อเรื่อง: การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะทารกตายในครรภ์  ผู้แต่ง: วรรณา เข็มมาลัย
 ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของผู้ดูแลเด็กที่มารับบริการต่อการให้บริการพยาบาลของห้องตรวจโรคเด็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ผู้แต่ง: วาทินี ไล้ง้อ
 ชื่อเรื่อง: การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดในหญิงตั้งครรภ์นอกมดลูก  ผู้แต่ง: ฐิติรัตน์ รอบจังหวัด
 ชื่อเรื่อง: การพยาบาลทารกที่เป็นโรคปอดอักเสบ  ผู้แต่ง: ลัดดา ผูกน้อย
  1 2 3 [3]   [แสดง 20/58 รายการ]

Feed : รายการล่าสุดของหัวข้อนี้
เมนูหลัก
หน้าหลัก
แสดงทั้งหมด
เลือกดูตามหมวดหมู่
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพมหานคร
-
งานวิจัยศูนย์อนามัย ที่ 5 ราชบุรี
งานวิจัย
(202 รายการ)
งานวิจัย(อวช.)
(58 รายการ)
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
-
R TO R
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
-
งานวิจัยศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
-
งานวิจัยศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
-
รายการสุ่ม

web statistics