คำค้น:
ศูนย์รวมงานวิจัยของศูนย์เขตทั้งหมด
(ข้อมูล) การศึกษาความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสารไอโอดีน ของมารดาครรภ์แรกหลังคลอด
ชื่อไฟล์: ก-ข รสิตา.doc
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไม่ทราบประเภท
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
- .doc
20140528094212 3963.doc
20140528094212 3963.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
ความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ

ยังไม่มีความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ

ชื่อ-สกุล E-mail
สถานภาพรายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 8,426 ครั้ง
การศึกษาความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสารไอโอดีน ของมารดาครรภ์แรกหลังคลอด
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสารไอโอดีนของมารดาครรภ์แรกหลังคลอด กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาครรภ์แรกหลังคลอดที่นอนพักฟื้นหลังคลอด 2-7 วันที่แผนกหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จำนวน 155 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของมารดาครรภ์แรกหลังคลอด แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสารไอโอดีน เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่      1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) 
ผลการศึกษาพบว่า มารดาครรภ์แรกหลังคลอด ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-34 ปี ร้อยละ 71.61 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 90.97 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 59.35 มีอาชีพรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 28.39 และมีรายได้ของครอบครัวโดยเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท ร้อยละ 37.42 เคยฝากครรภ์ครั้งแรก ร้อยละ 87.74 และไปตรวจครบตามเกณฑ์ร้อยละ 88.24 ส่วนใหญ่ฝากครรภ์ครั้งแรกตอนอายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 59.56 เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับสารไอโอดีนมาก่อน ร้อยละ 76.77 เคยได้รับความรู้ก่อนตั้งครรภ์ ร้อยละ 78.99 ในขณะตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับแจกเกลือไอโอดีน ร้อยละ 88.39 มีโรคประจำตัว ร้อยละ10.32 การเจาะเลือดบุตรแรกเกิดอายุ > 48 ชั่วโมง เพื่อตรวจหาภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมน ร้อยละ 100 
การศึกษาความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสารไอโอดีนของมารดาครรภ์แรกหลังคลอด พบว่า มีความรู้ระดับดี ร้อยละ 56.13 ระดับดีมาก ร้อยละ 32.90 และยังต้องปรับปรุง ร้อยละ 10.97 ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสารไอโอดีนของมารดาครรภ์แรกหลังคลอด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ การฝากครรภ์ครั้งแรกและการได้รับความรู้เกี่ยวกับสารไอโอดีนมาก่อน ส่วนการได้รับแจกเกลือไอโอดีนในขณะตั้งครรภ์ และการมีโรคประจำตัวไม่มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสารไอโอดีนของมารดาครรภ์แรกหลังคลอด ข้อเสนอแนะควรมีการรณรงค์การฝากครรภ์คุณภาพและและควรเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสารไอโอดีนเพิ่มมากขึ้น
ให้คะแนน
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
งานวิจัยศูนย์อนามัย ที่ 5 ราชบุรี
ผลงานวิจัยด้านอนามัยแม่และเด็ก,งานอนามัยวัยเรียนและเยาวชน,งานวัยทำงาน,งานผู้สูงอายุ,งานโภชนาการ,งานออกกำลังกาย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
  หมวดย่อย:: งานวิจัย(อวช.)
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..

web statistics