ประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัย

กำหนดการส่งข้อมูลและเอกสารการเสนอของบประมาณการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  •  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศทางอินเตอร์เน็ตแจ้งกำหนดการส่งข้อมูลและเอกสารการเสนอของบประมาณการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560ในลักษณะ บูรณาการด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15ตุลาคม2558 รายละเอียดตามเอกสาร  แบบบบฟอร์มการของบวิจัย-วช ปี 2560

  •  สำนักสร้างและจัดการความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ  แจ้งให้นักวิชาการ/นักวิจัยที่ประสงค์จะเสนอของบวิจัยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560  จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPS) ทางอินเตอร์เน็ต http://nrms.nrct.go.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ  (National Research Management System: NRMS)เท่านั้น  และขอความร่วมมือโปรดแจ้งผู้ประสานหน่วยงานในระบบ NRMS คณะพัฒนาวิชาการหน่วยงาน (กพว. หน่วยงาน) เพื่อดำเนินการต่อไป