IMG 0393
กำหนดการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ สานสัมพันธ์สื่อมวลชนเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้อย่างยั่งยืน
ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
 วันที่ 12 มิถุนายน 2557

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธ์สื่อมวลชนเขตพื้นที่เครือข่ายบริการ
สุขภาพที่ 5 เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้อย่างยั่งยืน โดย
น.พ. ชลทิศ    อุไรฤกษ์กุล          ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
พ.ญ. มณฑา      ไชยะวัฒน        กล่าวรายงาน
09.30 – 10.30 น. แบ่งกลุ่ม 4  กลุ่ม  ชมฐานการเรียนรู้
ฐานที่  1 Stop Teen Mom
ฐานที่  2 สิทธิประโยชน์ สว.(สูงวัย)
ฐานที่  3 Clean Food Good Taste
ฐานที่  4 ถันทั้งสองคล้องดวงใจ
10.30 – 12.00 น. แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม  ชมฐานการเรียนรู้
ฐานที่  5 ไร้ค่า ไม่ไร้ประโชยน์
ฐานที่  6 โรงเรียนของหนู
ฐานที่  7 กินดีมีพลัง 
12.00 – 13.00 น.  ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. กิจกรรมกลุ่ม
13.30 – 15.30 น. นำเสนอผลการประชุมกลุ่ม
15.45 – 16.30 น.  อภิปราย ซักถาม  ปิดประชุม

 

หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการประชุม
เวลา 10.00-10.10 น.   และ 14.00 –14.10 น.

คำกล่าวรายงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สานสัมพันธ์สื่อมวลชนเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้อย่างยั่งยืน
วันที่ 12 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
โดย พญ.มณฑา ไชยะวัฒน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

ดิฉัน ในนามหัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ แลเป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สานสัมพันธ์สื่อมวลชนเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้อย่างยั่งยืน ขอขอบพระคุณท่าน เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม ในวันนี้

ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี มีภาระกิจหลักในด้านการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพรวมทั้งการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 รวม 8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ การสานสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในพื้นที่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้สื่อมวลชนมีความเข้าใจ ในความเสี่ยงด้านสุขภาพ และสื่อสารให้ประชาชน ในพื้นที่ๆมีความพร้อม ในการรับกับความเสี่ยง และทราบถึงวิธีการตอบโต้ต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง โดยสื่อมวลชนสามารถรับข่าวสารได้จากเว็ปไซต์ HPC4.go.th การสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
การจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ สานสัมพันธ์สื่อมวลชนเขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการสื่อสารวิธีการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้อย่างถูกต้อง โดยผ่านช่องทางและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายและสานสัมพันธ์สื่อมวลชน ให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนงานสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพตามแผนสุขภาพ และเผยแพร่ข้อมูลข้อสารให้กับประชาชนในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ทั้ง 8 จังหวัด ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ผู้เข้ารับการประชุม ประกอบด้วยผู้ประสานงาน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ตัวแทนสื่อมวลชน และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ภายในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 รวมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีกล่าวเปิดการประชุม และให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์แก่การประชุมครั้งนี้ต่อไป

คำกล่าวเปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สานสัมพันธ์สื่อมวลชนเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้อย่างยั่งยืน
วันที่ 12 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
โดย นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ สื่อมวลชนเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 และผู้เข้าร่วมทุกท่าน
แนวคิดใหม่ในการปฏิรูปสุขภาพ มีฐานคิดที่สำคัญคือ สร้าง นำ ซ่อม นั่นคือเน้นการสร้างเสริมสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วยมากกว่าการรักษาเมื่อเจ็บป่วยไปแล้ว ซึ่งต้องควบคู่ไปกับความเชื่อว่าสุขภาพเป็นความรับผิดชอบของตนเองไม่ใช่บุคลากรสาธารณสุข กลวิธีที่สำคัญที่เป็นที่ยอมรับกันคือการให้ความรู้กับประชาชน โดยเชื่อว่าถ้าประชาชนมีความรู้และปฏิบัติตนถูกต้องจะสามารถสร้างสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้ การให้ความรู้ผ่านสื่อมวลชนเป็นช่องทางที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากปัจจุบันประชาชนรับข่าวสารจากสื่อหลายแขนง เช่น วิทยุ, โทรทัศน์, เคเบิ้ลทีวี หรือสื่ออื่นๆ ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ประโยชน์กับคนหมู่มาก
ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่มวลชนและสื่อสารความเสี่ยงทางด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ นับเป็นงานบริการวิชาการงานหนึ่งของศูนย์อนามัยที่ 4 อันจะมีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน การสานสัมพันธกับสื่อมวลชนในพื้นที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้สื่อมวลชนมีความเข้าใจในความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ และสามารถสื่อสารให้ประชาชนมีการเตรียมพร้อมในการรับกับความเสี่ยงและทราบถึงวิธีการตอบโต้ต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ จึงเป็นการดี ที่ได้มีการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายและสานสัมพันธ์สื่อมวลชน ให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนงานสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพตามแผนสุขภาพ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี และสื่อมวลชนทุกท่านอีกด้วย
ในโอกาสนี้ ผมขอเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สานสัมพันธ์สื่อมวลชนเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้อย่างยั่งยืนและขออวยพรให้การประชุมวันนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ 

 IMG 0367

IMG 0381

IMG 0382

IMG 0383

IMG 5059

IMG 5061

IMG 5062

IMG 5079

IMG 5082

IMG 5083

IMG 5086

IMG 5088

IMG 5093

เพลงchicken dance ha ha http://www.youtube.com/watch?v=vdFIXsrjkXI