กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5