ดัชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 9

ดัชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 9

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ศูนย์อนามัยที่ 5

แฟ้มหมวดดัชนีข้อมูลข่าวสารฯ มาตรา9รายชื่อข้อมูล
1  ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้ง และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉับ ดังกล่าว ไม่มี
2  นโยบายและการตีความ นโยบายกรมอนามัย 
3  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนิการ แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ประจำปี2560
4  คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขั้นตอนการบริการต่างๆ ของศูนย์อนามัยที่ 5
5  สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงในราชกิจจานุเบกษา ไม่มี
6  สัญญาสัมปทานที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุน กับเอกชนในการทำบริการสาธารณะ ไม่มี
7  มติคณะรัฐมนตรีหรือมติกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี ทั้งที่ระบุรายชื่อ รายงานวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาด้วย ไม่มี
8  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด  
   8.1 ประกาศ ประกวดราคา ประกาศสอบราคาของหน่วยงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ 
   8.2 ผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  สรปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
   8.3 เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ข้อมูลข่าวสารด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ 5 
  8.4 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส(รายงานผลพร้อมข้อมูลขึ้น web ของหน่วยงาน) ข้อมูลตามเกณฑ์ความโปร่งใสและตัวชี้วัดกรมอนามัย
  8.5 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้งบประมาณ งานวิจัยของศูนยฺอนามัยที่5 ปีงบประมาณ2560 
  8.6 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
9  รายชื่อเอกสารผลงานทางวิชาการ (อวช.) และงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานวิจัย
10  รายชื่อ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสต ของหน่วยงานกรมอนามัย สื่อเผยแพร่ของกลุ่มงานต่าง ๆ ศูนย์อนามัยที่ 5